STRONA GŁÓWNA
 Aktualności
 Ogłoszenia
 Informacje o GCI
 Regulamin
 Fotogaleria
 GCI w Kuj.-Pom.
 ABC bezrobotnego
 Działalność gospodarcza
 Wolontariat
 Organizacje pozarządowe
 Urzędy Pracy w Kuj.-Pom.
 Ważne adresy
 Adresy www
 Wykaz szkół wyższych i uczelni
 Gmina Lubiewo
Odzwiedziły nas:

osoby
1PRACA
Serwis Urzędów Pracy
e-PLUS
Punkt Konsultacyjny
 • Wolontariat

  Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinne, koleżeńskie, przyjacielskie. /Definicja opracowana przez Sieć Center Wolontariatu/.   

  Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa volontarius, który oznacza: "dobrowolny" lub "chętny".

  Wolontariusz to osoba dobrowolnie i bezpłatnie pomagająca innym. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. Zwykle wolontariusz nie musi posiadać ściśle określonych kwalifikacji, wystarczające są dobre chęci i wolny czas. Nie musi on mieć dużego doświadczenia zawodowego, biegle posługiwać się komputerem czy znać perfekcyjnie język obcy, nie musi też być w pełni sprawny fizycznie. Jednak w niektórych przypadkach od wolontariusza oczekuje się posiadania kwalifikacji odpowiednich do rodzaju i zakresu wykonywanych zadań.

  Status wolontariusza

  Podstawą współpracy pomiędzy wolontariuszem a organizacją pozarządową jest porozumienie, które określa zakres, sposób wykonywania świadczeń oraz czas na jaki zostało zawarte. Porozumienie powinno zawierać postanowienie o możliwości jego rozwiązania. Jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni porozumienie powinno zostać sporządzone na piśmie.

  Jeżeli porozumienie dotyczy wydelegowania wolontariusza w celu wykonywania przez niego świadczeń na terytorium innego państwa, na podstawie umowy międzynarodowej wiążącej Polskę, wolontariuszowi przysługuje prawo do świadczeń i pokrycia kosztów ogólnie przyjętych w stosunkach danego rodzaju, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

  Wolontariusz powinien:

  - Posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu świadczonej pomocy (jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa).

  Wolontariuszowi przysługuje:

  - Zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń.

  Wolontariuszowi mogą przysługiwać:

  - Świadczenia zdrowotne na zasadach przewidywanych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

  Organizacja pozarządowa korzystająca z pomocy wolontariusza:

  - na jego żądanie potwierdza na piśmie treść porozumienia, wydaje pisemne zaświadczenie oraz opinię o wykonaniu świadczeń;

  - informuje wolontariusza o przysługujących mu prawach i ciążących obowiązkach oraz zapewnienia dostępności tych informacji;

  - informuje o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;

  - zapewnia bezpieczne i higeniczne warunki pracy;

  - pokrywa koszty podróży służbowych i diet;

  - zapewnia ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jeżeli wolontariusz wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni;

  - może pokryć inne niezbędne koszty ponoszone przez wolontarirsza oraz koszty szkoleń;

  Informacje dotyczące wolontariatu zarówno w Polsce, jak i za granicą, znajdziesz m.in. na stronach:

  http://wolontariat.ngo.pl/labeo

  http://www.wolontariat.pl

  http://www.1praca.gov.pl/wolontariat.php

  http://www.youth.org.pl/ (Narodowa Agencja Programu "Młodzież")

  http://www.pah.org.pl/ (Polska Agencja Humanitarna)

  http://www.mojaafryka.org.pl/ (Fundacja Moja Afryka)

  http://www.salos.pl/ (Salezjański Wolontariat Misyjny)

  http://www.jedenswiat.org.pl/ (Stowarzyszenie Jeden Świat)

  http://www.schuman.org.pl/ (Polska Fundacja im.Roberta Schumana)

  http://maitri.diecezja.gda.pl/ (Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI)

  http://www.idealist.org/ (Action Without Borders)

  www.helpx.net/index.htm (Help Exchange)

  http://www.unv.org/ ; http://undp.org.pl/ (Program Wolontariuszy Narodów Zjednoczonych)

  http://www.vfp.org/ (Volunteer for Peace)

  http://www.volunteer.org.nz./ (The Global Volunteer Network)

  http://www.ecovolunteer.org/ (Ecovolunteer web site)