STRONA GŁÓWNA
 Aktualności
 Ogłoszenia
 Informacje o GCI
 Regulamin
 Fotogaleria
 GCI w Kuj.-Pom.
 ABC bezrobotnego
 Działalność gospodarcza
 Wolontariat
 Organizacje pozarządowe
 Urzędy Pracy w Kuj.-Pom.
 Ważne adresy
 Adresy www
 Wykaz szkół wyższych i uczelni
 Gmina Lubiewo
Odzwiedziły nas:

osoby
1PRACA
Serwis Urzędów Pracy
e-PLUS
Punkt Konsultacyjny
 • Regulamin
  Regulamin funkcjonowania Gminnego Centrum Informacji
  Lubiewskie InfoCentrum

  $ 1

  Informacje ogólne

  1. Gminne Centrum Informacji, zwane dalej GCI, stanowi    wyodrębnioną formę działalności Urzędu Gminy w Lubiewie i działa w jego strukturze.
  2. Siedziba GCI mieści się w lokalu przy ulicy Wojska Polskiego 8 w Lubiewie.
  3. GCI czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10oo do 18oo.
  4. Z usług GCI korzystać mogą wszyscy zainteresowani.
  5. Osoby chcące korzystać z usług GCI zobowiązane są do zarejestrowania się jako użytkownik GCI. Rejestracja następuje na podstawie okazania dokumentu tożsamości, wypełnienia karty rejestracyjnej - przy pierwszej wizycie i podpisaniu oświadczenia o znajomości i przestrzeganiu regulaminy GCI.

  $2

  Zasady korzystania z Gminnego Centrum Informacji

  1. Pierwszeństwo korzystania z usług GCI posiadają osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.
  2. Korzystanie ze sprzętu biurowego i komputerowego stanowiącego wyposażenie GCI może odbywać się jedynie pod nadzorem pracownika Centrum.
  3. Sala komputerowa GCI jest zarządzana na bieżąco przez pracownika GCI. Decyzje porządkowe i organizacyjne pracownika GCI są nieodwołalne i do natychmiastowego wykonania.
  4. Osoby korzystające z komputerów GCI mogą dokonać zapisu wyszukanych informacji na własnej dyskietce lub płycie CD. Nośniki te muszą być nowe bądź sformatowane.
  5. Użytkownik ma prawo uzyskać instruktaż co do sposobu korzystania z wyposażenia biurowego GCI.
  6. Za szkody i usterki wynikłe z niewłaściwego użytkowania  sprzętu stanowiącego wyposażenie GCI odpowiedzialność ponosi użytkownik.
  7. Korzystając z komputerów stanowiących wyposażenie GCI należy używać tylko zainstalowanych programów. W przypadku potrzeby zainstalowania nowego oprogramowania należy uzgodnić to z pracownikiem GCI i upewnić się co do praw autorskich danego programu, jeżeli nie jest to oprogramowanie typu freeware należy je usunąć po wypróbowniu.
  8. Zakaz wstępu na teren GCI maja osoby pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

  $ 3

  Zasady porządkowe w sali komputerowej GCI

  1. Jednorazowo w sali komputerowej GCI może przbywać sześciu interesantów w tym: 5 interesantów przy ponumerowanych satanowiskach komputerowych i 1 interesant, któremu pracownik GCI udziela informacji.
  2. Interesanci po wejściu na salę komputerową GCI zobowiązani są do pozostawienia odzieży wierzchniej w miejscu na to przeznaczonym.
  3. GCI nie odpowiada za rzeczy pozostawione w pracowni przez osoby z niej korzystające.
  4. Na terenie GCI zabrania sie spożywania alkoholu, palenia tytoniu, śmiecenia, używania wulgarnych słów, hałasownia i przeszkadzania innym. Ponadto  przy stanowiskach komputerowych zabrania się gromadzenia i spożywania pokarmów oraz napojów.
  5. W celu zapewnienia harmonijnej pracy pracowni multimedialnej GCI można wcześniej, na określony czas, rezerwować (osobiście lub telefonicznie) stanowisko komputerowe.

  $ 4

  Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych GCI

  1. Korzystanie ze stanowisk komputerowych jest bezpłatne.
  2. Rozpoczęcie korzystania ze sprzętu GCI może nastąpić po akceptacji pracownika GCI i w czasie jego obecności.
  3. Przy jednym stanowisku komputerowym może przebywać tylko jedna osoba.
  4. Osoby pragnące skorzystać ze sprzętu GCI, a nie posiadające umiejętności jego obsługi zobowiązane są do poinformowania o tym pracownika GCI.
  5. Wprowadzanie danych, aplikacji, itp. na stanowiskach komputerowych z własnych nośników jest zabronione, jak również zabronione jest kopiowanie z zasobów stanowisk komputerowych na własne nośniki. Kopiowanie informacji na nośniki użytkowników wykonywane jest wyłącznie przez pracownika, do niego należy też każdorazowo decyzja o wykonaniu czynności zapisu (kopiowania).
  6. Przy korzystaniu z Internetu zabronione jest przglądanie stron erotycznych, pornograficznych, zawierających przemoc oraz wykorzystywanie gier komputerowych. Niedopuszczalne jest również korzystanie z czatów.
  7. Drukarka, kserokopiarka i skaner są obsługiwane przez pracownika GCI.
  8. Każdą usterkę, czy zastrzeżenie do pracy sprzętu należy natychmiast zgłosić pracownikowi GCI. Niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek napraw i modyfikacji ustawień sprzętu samodzielnie.
  9. GCI może (w uzasadnionych przypadkach, np. przy dużej liczbie interesantów, przeprowadzanych szkoleniach , kursach) wyznaczyć ograniczenia czasowe, dotyczące korzystania ze sprzętu komputerowego.
  10. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu odpowiedzialność materialną ponosi interesant, który spowodował szkody.
  11. Interesanci wykorzystujący sprzęt i oprogramowanie niezgodnie z założeniami GCI (w innym celu niż poszukiwanie pracy, samoedukacja, nauka, doskonalenie aplikacji i sprzętu biurowego) będą usuwani z sali przez pracownika GCI.
  12. Niezastosowanie się do któregokolwiek punktu regulaminu może spowodować zakaz korzystania ze sprzętu GCI.